Статут


REGULARO

de Ukrainia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

1.      IDENTECO

1.1.                       La nomo de la organizo estas Ukrainia Ligo de Esperantistaj Instruistoj,

  mallonge ULEI (plu nomatala Ligo).

2.      Difinoj

2.1.                       La Ligo estas fondita en la jaro 2000 por nelimigita tempo.

2.2.                       La Ligo estas faka organizo pri edukado kaj instruado.

2.3.                       La Ligo estas demokratia organizo.

  2.4.              La bazaj principoj por la Ligo estas tiuj de la Universala deklaracio de la Homaj                         Rajtoj  kaj la Universala Deklaracio de la Rajtoj de Infanoj.

  2.5.             La oficiala lingvo de la Ligo estas la Internacia lingvo Esperanto.

3.      Celoj

3.1. Celoj de la Ligo estas:

3.1.1. Plimultigo de nombro de ULEI-membraro kaj plialtigo de 

          nivelo de ilia lingvoposedo.

    3.1.2. Progresigo de la interkompreniĝo inter la popoloj.

          3.1.3. Plialtigo de kvalito de E-instruado.

4.      TASKOJ POR ATINGI LA CELOJN:

4.1.                       Unuigi E-instruistojn kaj E-instruantojn en Ukrainio.

4.2.                       Atenti, esplori kaj analizi pedagogiajn problemojn en la lingvo-instruado kaj labori                     por solvi ilin.

4.3.                       Organizi informadon pri la Internacia lingvo Esperanto.

4.4.                       Iniciati, organizi kaj subteni sciencajn esplorojn pri la instruado de Esperanto.

4.5.                       Sisteme labori por la enkonduko de Esperanto en ĉiuspecajn lernejojn.

4.6.                       Organizi diversspecajn internaciajn aranĝojn.

4.7.                       Organizi pedagogiajn konferencojn kaj laborkunvenojn.

4.8.                       Aranĝi internaciajn ekzamenojn pri kapablo en apliko kaj instruado de Esperanto.

4.9.                       Kontakti kun registaraj kaj edukaj instancoj kaj organizaĵoj, kies celoj koincidas                        kun tiuj de la Ligo.

5.      MEMBRECO

5.1.                       Ĉiu persono, kiu havas almenaŭ bazan instruistan klerigon, scipovas Esperanton,                        pagis ILEI-kotizon , skribas aliĝpeton, rajtas membriĝi.

5.2.                       La membro rajtas:

5.2.1.   ĉeesti ĉiujn aranĝojn de la Ligo;

5.2.2.   demandi kaj doni konsilojn al la Komitato.

5.3.                       La membro devas:

5.3.1.    Plialtigi sian lingvonivelon;

5.3.2.    Strebi akiri ateston pri instrurajto de Esperanto;

5.3.3.    ĝustatempe pagi ILEI-kotizon.

6.      ORGANIZA STRUKTURO

6.1. LA INSTANSOJ DE LA LIGO ESTAS:

6.1.1.  la Konferenco;

6.1.2.  la Komitato.

6.2. LA KONFERENCO

6.2.1.  estas komuna kunsido de membroj de la Ligo;

6.2.2.  estas la supera decida instanco de la Ligo;

6.2.3. kunvenas minimume unufoje dum 3-jara periodo.

6.2.4  decidas pri akcepto kaj ŝanĝo de la Statuto;

6.2.5  pridiskutas kaj prijuĝas la laboron, faritan de la Komitato;

6.2.6. decidas pri agadkampoj;

6.2.7. decidas per simpla plimulto da voĉoj, se minimume triono da voĉdonrajtaj membroj

ĉeestas;

6.2.8. elektas la Komitaton.

6.3. LA KOMITATO

6.3.1. konsistas el minimume tri membroj inter kiuj estas prezidanto, sekretario, membro;

6.3.2. Prezidanto de la Ligo povas okupi la postenon ne pli ol 2 kadencajn periodojn.

6.3.3.  gvidas la Ligon;

6.3.4.  akceptas novajn membrojn;

6.3.5.  organizas spertinterŝanĝajn kunvenojn de la Ligo minimume unufoje jare;

6.3.6.  preparas la Konferencon;

6.3.7.  raportas kaj respondecas pri sia agado al la Konferenco;

6.3.8.  rajtas okazigi voĉdonojn de la membroj (se la Konferenco ne okazis kvoruma, aŭ se

komuna decido estas urĝe bezonata).

7.      RILATOJ KUN LA INTERNACIA LIGO DE ESPERANTISTAJ INSTRUISTOJ

7.1.                    La Ukrainia Ligo de Esperantistaj Instruistoj estas Ukrainia landa sekcio de la                         Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI).

7.2.                    ULEI efektivigas sian laboron laŭ la ĉefaj agadirektoj de ILEI.

7.3.                    Reprezentanto de ULEI al ILEI-konferenco estas elektata fare de la Konferenco aŭ                     la    Komitato.

                   7.4.                    En rilatoj inter la Ligo kaj ILEI la Regularo estas konsiderata kiel ULEI-Statuto.
            8.  
ŜANĜOJ KAJ AMENDOJ AL LA STATUTO
                   8.1           
Ŝanĝojn kaj amendojn al la statuto oni rajtas akcepti,se en la konferenco partoprenas                                     ĉiuj membroj de ULEI. Decido estas akceptata, se por ĝi voĉdonis ĉiuj membroj de                                      ULEI.